TITLUL III Timpul de munca si timpul de odihna

CAPITOLUL I – Timpul de munca

SECTIUNEA 1
Durata timpului de munca

„Art. 108 -Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca,
se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare.” (O.U.G. nr. 55/2006)

Art. 109 – (1) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de o re pe saptamana.
(2) In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de
30 de ore pe saptamana.

Art. 110 – (1) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.
(2) In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare
inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe
saptamana.

Art. 111 – (1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe
saptamana, inclusiv orele suplimentare.
″(2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare , poate fi
prelungita peste 48 de ore pe saptamana, care include si orele suplimentare, cu conditia ca media
orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de maxim o luna calendaristica 3 luni
calendaristice sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana (Legea nr. 371/2005).″
“(21) Pentru anumite sectoare de act ivitate, unitati sau profesii stabilite prin contractul
colectiv de munca unic la nivel national, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca la nivel
de ramura de activitate aplicabil, perioade de referinta mai mari de o luna 3 luni, dar care sa nu
depaseasca 12 luni (Legea nr. 371/2002).”
(22) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2 si (2 1) nu se iau in calcul
durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului indivudual de
munca.
(3) Prevederile alin. (1) (2) si (21) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.″
(O.U.G. nr. 65/2005

Art. 112 – (1) Pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normat ive specifice o durata zilnica a timpului de munca
mai mica sau mai mare de 8 ore.
(2) Durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de
ore.

Art. 113 – (1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inega l in cadrul saptamanii de lucru de 40 de ore, precum si in cadrul saptamanii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul
colectiv de munca la nivelul angajatorului sau, in absenta acestuia, va fi prevazut in regulamentul intern.
(2) Programul de lucru inegal poate functiona numai daca este specificat expres in contractul
individual de munca.

Art. 114 – Programul de munca si modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la
cunostinta salariatilor si sunt afisate la sediul angajatorului.

Art. 115 – (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza, daca aceasta posibilitate este prevazuta in contractele colective de
munca aplicabile la nivelul angajatorului sau, in absenta aces tora, in regulamentele interne.
(2) Programele individualizate de munca presupun un mod de organizare flexibil a timpului de munca.
(3) Durata zilnica a timpului de munca este impartita in doua perioade: o perioada fixa in care
personalul se afla simultan la locul de munca si o perioada variabila, mobila, in care salariatul isi alege
orele de sosire si de plecare, cu respectarea timpului de munca zilnic.
(4) Programul individualizat de munca poate functiona numai cu respectarea dispozitiilor art. 109
si 111.

Art. 116 – Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat.

SECTIUNEA 2
Munca suplimentara

Art. 117 – (1) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal,
prevazuta la art. 109, este considerata munca suplimentara.
(2) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta
majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii
consecintelor unui accident.

Art. 118 – ″(1) La solicitarea angajatorului sa lariatii pot efectua munca suplimentara cu
respectarea prevederilor art. 111 sau art. 112, dupa caz.
(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita potrivit prevederilor art. 111 sau
art. 112, dupa caz, este interzisa, cu exceptia cazului de fo rta majora sau pentru alte lucrari
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.″
(O.U.G. nr. 65/2005)

Art. 119. – (1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia.
(2) In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste
programul normal de lucru.

Art. 120 – (1) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 119 alin. (1) in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin
adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia.
(2) Sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. (1), se stabi leste
prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de
munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.

Art. 121 – Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara.

SECTIUNEA 3
Munca de noapte

Art. 122 – (1) Munca prestata intre orele 22,00 – 6,00 este considerata munca de noapte.
„(11) Salariatul de noapte reprezinta, dupa caz:
a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru ;
b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau
lunar de lucru.” (O.U.G. nr. 55/2006)
„(2) Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depasi o medie de 8 ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal .” (O.U.G. nr. 55/2006)
„(21) Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatii de noapte a caror activitate se
desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca, stabilite potrivit dispozitiilor legale, nu va
depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore, in care presteaza munca de noapte.”
(O.U.G. nr. 55/2006)
(3) Angajatorul care, in mod frecvent, utilizeaza munca de noapte este obligat sa informeze
despre aceasta inspectoratul teritorial de munca.

„Art. 123 – Salariatii de noapte beneficiaza:
a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza;
b) fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de baza pentru fiecare ora de
munca de noapte prestata.” (O.U.G. nr. 55/2006)

„Art. 124 – (1) Salariatii care urmeaza sa desfasoare munca de noapte in conditiile art. 122
alin. (11) sunt supusi unui examen medical gratuit inainte de inceperea activitatii si dupa aceea,
periodic.” (O.U.G. nr. 55/2006)
(2) Conditiile de efectuare a examenului medical si periodicitat ea acestuia se stabilesc prin
regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si
familiei.
(3) Salariatii care desfasoara munca de noapte si au probleme de sanatate recunoscute ca avand
legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti.

Art. 125 – (1) Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.
(2) Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de
noapte.

SECTIUNEA 4
Norma de munca

Art. 126 – Norma de munca exprima cantitatea de munca necesara pentru efectuarea
operatiunilor sau lucrarilor de catre o persoana cu calificare corespunzatoare, care lucreaza cu intensitate
normala, in conditiile unor procese tehnologice si de munca determinate. Norma de munca cuprinde
timpul productiv, timpul pentru intreruperi impuse de desfasurarea procesului tehnologic, timpul pentru
pauze legale in cadrul programului de munca.

Art. 127. – Norma de munca se exprima, in functie de caracteristicile procesului de productie sau de alte activitati ce se normeaza, sub forma de norme de timp, norme de productie, norme de personal, sfera de atributii sau sub alte forme corespunzatoare specificului fiecarei activitati.

Art. 128 – Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati.

Art. 129 – ″(1) Normele de munca se elaboreaza de catre angajator, conform normativelor
in vigoare sau, in cazul in care nu exista normative, normele de munca se elaboreaza de catre angajator cu acordul sindicatului ori, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.
(11) In cazul unui dezacord cu privire la normele de munca, partile vor apela la arbitrajul unui tert ales de comun acord.″ (O.U.G. nr. 65/2005
(2) In situatia in care normele de munca nu mai corespund conditiilor tehnice in care au fost adoptate sau nu asigura un grad complet de ocupare a timpului normal de munca, acestea vor fi supuse unei reexaminari.
(3) Procedura de reexaminare, precum si situatiile concrete in care poate interveni se stabilesc
prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

CAPITOLUL II – Repausuri periodice

SECTIUNEA 1
Pauza de masa si repausul zilnic

„Art. 1291 – Perioada de repaus reprezinta orice perioada care nu este timp de munca.”
(O.U.G. nr. 55/2006)
Art. 130. – (1) In cazurile in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore,
salariatii au dreptul la pauza de masa si la alte pauze, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de
munca aplicabil sau prin regulamentul intern.
(2) Tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de o pauza de masa de cel putin 30 de minute,
in cazul in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 4 ore si jumatate.
(3) Pauzele, cu exceptia dispozitiilor co ntrare din contractul colectiv de munca aplicabil si din
regulamentul intern, nu se vor include in durata zilnica normala a timpului de munca.

Art. 131 – (1) Salariatii au dreptul intre doua zile de munca la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
(2) Prin exceptie, in cazul muncii in schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi.

Art. 1311 – (1) Munca in schimburi reprezinta orice mod de organizare a programului de
lucru, potrivit caruia salariatii se succed unu l pe altul la acelasi post de munca, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, si care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicand pentru salariat necesitatea realizarii unei activitati in intervale orare diferite in raport cu o perioada zilnica sau saptamanala, stabilita prin contractul individual de munca.
(2) Salariat in schimburi reprezinta orice salariat al carui program de lucru se inscrie in cadrul programului de munca in schimburi.” (O.U.G. nr. 55/2006)

SECTIUNEA 2
Repausul saptamanal

Art. 132 – (1) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
(2) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau
desfasurarea normala a activitatii, repaus ul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin
contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin
contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca.
„(4) In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.” (O.U.G. nr. 55/2006)
(5) Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in conditiile alin. (4) au dreptul la dublul
compensatiilor cuvenite potrivit art. 120 ali n. (2).

Art. 133 – (1) In cazul unor lucrari urgente, a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor masuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor
accidente iminente sau pentru inlaturarea efectelor p e care aceste accidente le-au produs asupra
materialelor, instalatiilor sau cladirilor unitatii, repausul saptamanal poate fi suspendat pentru personalul
necesar in vederea executarii acestor lucrari.
(2) Salariatii al caror repaus saptamanal a fost suspe ndat in conditiile alin. (1) au dreptul la dublul
compensatiilor cuvenite potrivit art. 120 alin. (2).

SECTIUNEA 3
Sarbatorile legale

Art. 134 – (1) Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
– 1 si 2 ianuarie;
– prima si a doua zi de Pasti;
– 1 mai;
– 1 decembrie;
– prima si a doua zi de Craciun;
– 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator.

Art. 135 – Prin hotarare a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si, respectiv, al
aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este obligatorie.

Art. 136 – Prevederile art. 134 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

Art. 137 – (1) Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 135, precum si la locurile de munca prevazute la art. 136 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.
(2) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100 % din salariul de baza corespunzator muncii pr estate in programul normal de lucru.

Art. 138 – Prin contractul colectiv de munca aplicabil se pot stabili si alte zile libere.

CAPITOLUL III – Concediile

SECTIUNEA 1
Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor

Art. 139 – (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.
(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau
limitari.

Art. 140 – (1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.
(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil, este prevazuta in contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.
(3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul
colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.
(4) Durata concediului de odihna annual pentru salariatii cu contract indivi dual de muncp cu timp
partial se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat. (Abrogat de O.U.G. nr. 65/2005)
Art. 141. – (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil.
(3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor
salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul.
(4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul
incetarii contractului individual de munca.

Art. 142 – Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.

Art. 143– (1) Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor
salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale.
Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
(2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni
pe categorii de personal sau locuri de munca.
(3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, dupa caz, perioada in care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni.
(4) In cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) si (3) salariat ul poate solicita
efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.
(5) In cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa
stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectuez e intr-un an calendaristic cel putin 15 zile
lucratoare de concediu neintrerupt.

Art. 144 – Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atun ci cand, din motive obiective,
concediul nu poate fi efectuat.

Art. 145 – ″(1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o
indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.
(2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.″ (O.U.G. nr. 65/2005)
(3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile
lucratoare inainte de plecarea in concediu.

Art. 146 – (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive
obiective.
(2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna.

Art. 147 – (1) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere
platite, care nu se includ in durata concediului de odihna.
(2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege, prin
contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

Art. 148 – (1) Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata.
(2) Durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca ap licabil sau prin
regulamentul intern.

SECTIUNEA 2
Concediile pentru formare profesionala

Art. 149 – (1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare
profesionala.
(2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata.

Art. 150 – (1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea
salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salar iatului numai cu acordul sindicatului sau, dupa caz,
cu acordul reprezentantilor salariatilor si numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea
activitatii. Art. 151. – (1) Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebui e sa fie inaintata
angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere a
stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare
profesionala.
(2) Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat in
cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau
pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior,
cu respectarea conditiilor stabilite la alin. (1).

Art. 152 – ″(1) In cazul in care angajatorul nu si -a respectat obligatia de a asigura pe
cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore”. (O.U.G. nr. 65/2005)
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) indemnizatia de conc ediu va fi stabilita conform art. 145.
(3) Perioada in care salariatul beneficiaza de concediul platit prevazut la alin. (1) se stabileste de
comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu platit pentru formare profesionala va fi inaintata
angajatorului in conditiile prevazute la art. 151 alin. (1).

Art. 153 – Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata
concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste
drepturile cuvenite salariatului, altele decat salariul.

Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: